Ekonominių teismo ekspertizių sritys :

1) verslo įmonės vadovo veiklos tyrimas ir nuostolių (žalos) apskaičiavimas;

2) verslo sprendimų vertinimas* verslo taisyklės kontekste;

3) negautų pajamų (grynojo pelno) apskaičiavimas;

4) vidaus kontrolės arba rizikos valdymo procedūrų bei paskirstymo ir investavimo strategija: organizacijos struktūros formavimas ir išlaidų kontrolė**;

5) finansinių ataskaitų auditas, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 12 d.

Finansinių ataskaitų auditas – tai yra nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

6) kitos užtikrinimo ir susijusios paslaugos, kaip šios paslaugos apibrėžtos LR Finansinių ataskaitų audito statymo 2 str. 28 d.

Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos – tai yra audito įmonės teikiamos paslaugos, kurioms taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, peržiūros užduočių, susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai. Ši sritis apima tyrimus dėl vidaus kontrolės, įmonės arba jos padalinių tvarumo būklės įvairiose srityse, įstatymo ar kito teisės akto laikymosi bei efektyvaus išteklių naudojimo eksperto kompetencijos srityse, paslaugų kontrolės priemonių, įvairių įmonės veiklos procesų efektyvumo, investicinių projektų atsiperkamumo, socialinės, aplinkosaugos ar personalo politikos laikymosi, rizikos vertinimo, atitikimo priežiūros institucijų reikalavimams, atitikimo sutarties sąlygoms bei apgaulių tyrimus, ,,baltųjų apykaklių“ finansines manipuliacijas (angl. white-color crimi), bankroto ir kitus ekspertinius tyrimus***.

7) buhalterinė apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 4 d.

Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimti ekonominius sprendimus, gauti ir/arba finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

8) valdymo apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 21 str.

Valdymo (vidaus) apskaita yra informacijos, reikalingos ūkio subjektui valdyti rinkimas, sisteminimas, įvertinimas ir pateikimas.

9) mokesčių sritis apima tyrimus pagal teismo arba proceso šalių klausimus, susijusius su pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu, deklaravimu, taip pat tyrimus dėl Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymo.

10) įmonės finansai – tai ekonominiai piniginiai santykiai, atsirandantys turto kūrimo, produkcijos gamybos ir realizavimo, paslaugų teikimo, vidinių ir išorinių finansavimo šaltinių sudarymo, jų paskirstymo ir naudojimo procese.

11) veiklos auditas - tyrimas ar įmonės, sistemos, operacijos, programos, veiksmai arba organizacijos funkcionuoja pagal ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principus.

12) reguliavimo apskaita – įmonės veiklos apskaitos sistema, apimanti apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, suformuota ir naudojama reguliavimo tikslais

13) kiti ekonominio pobūdžio tyrimai, kurie priskiriami ekonomikos mokslui, pvz., finansų valdymas, finansų analizė, investicinių projektų atsiperkamumo skaičiavimas, finansinės būklės vertinimas ir kt.

 *2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 "Dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų", kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB, 5 str. 1 d.

** Ten pat. 

*** Tarptautinė užtikrinimo užduočių vykdymo sistema, 39 p. "Pagrindinis dalykas", 4 priedas "Pagrindinių dalykų klasifikavimas"

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau