Ekspertizių trukmė priklauso ir nuo bendradarbiavimo su paskyrusiu ekspertizę teismu arba teisėju. Ekspertai, atlikę ekspertizę ir pateikę jos aktą teismui, vis dar turi laukti atsiskaitymo už atliktą darbą. Neretai teismas priima nutartį atsiskaityti su ekspertu išnagrinėjus bylą iš esmės. Taip pat vis dar esame kviečiami į teismo posėdį vien tik tam, kad patvirtintume parengtas išvadas. Šiais ir kitais klausimais Teisėjų taryba parengė tokias rekomendacijas*:

 1. tiesiogiai bendradarbiauti su ekspertinėmis įstaigomis prieš skiriant ekspertizę ir nustatant ekspertizės kainą;
 2. užtikrinti, kad nutartis dėl ekspertizės atlikimo bei su tuo susijusi medžiaga būtų pateikiama ekspertui, o ekspertas kviečiamas dalyvauti teismo posėdyje tik gavus šalies, kurios prašymu atliekama ekspertizė, į depozitinę teismo sąskaitą sumokėtą avansą;
 3. užtikrinti, kad sumos, priklausančios ekspertams (ekspertinėms įstaigoms), būtų išmokamos iš teismo sąskaitos;
 4. užtikrinti operatyvų ekspertizių apmokėjimą užtikrinančių organizacinių priemonių taikymą;
 5. užtikrinti, kad dėl eksperto dalyvavimo teismo posėdyje būtų sprendžiama racionaliai, t. y. įvertinus ekspertizės pobūdį, poreikį eksperto išvadą paaiškinti ar papildyti; atsižvelgus į tai, kad eksperto dalyvavimas teismo posėdyje vien tam, kad jis patvirtintų ekspertizės akte nurodytas išvadas, netikslingas;
 6. užtikrinti, kad į teismo posėdį pakviesti ekspertą prašančios proceso šalys teismui nurodytų ekspertui numatomus užduoti klausimus bei kitas su byla susijusias aplinkybes, taip pat reikėtų įvertinti vaizdo konferencinės įrangos panaudojimo galimybes;
 7. užtikrinti, kad pakviesto eksperto dalyvavimas teismo posėdyje būtų apribotas įstatyme nustatytų pareigų vykdymo. Iškilus poreikiui kviesti ekspertą į teismo posėdį, rekomenduotina, esant galimybei, apklausti ekspertą per konferencinį „Skype“ ryšį, o jei tokios galimybės nėra, iš anksto derinti su juo posėdžio datą;
 8. kai ekspertizės poreikio nėra ir pakanka gauti bendro pobūdžio paaiškinimus, nesusijusius su konkrečių bylos aplinkybių vertinimu, plačiau naudotis galimybe atsakymus į tiriamus klausimus gauti rašytinių konsultacijų (civiliniame procese), specialistų paaiškinimų (baudžiamajame procese) ar kitais būdais;
 9. klausimus ekspertams pateikti laikantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų;
 10. aiškiai nurodyti ekspertams tiriamąją medžiagą, vengti sunkinti ekspertų darbą pertekline medžiaga ar pertekliniais ekspertizės klausimais;
 11. atsižvelgti į ekspertinių įstaigų parengtas metodines rekomendacijas, kaip turi būti pateikiami tyrimo objektai;
 12. užtikrinti, kad skiriant kompleksinį ar komisinį tyrimą (kai tyrimai skiriami kelioms institucijoms ar kartu su keliais privačiais ekspertais) nutarties kopija turi būti įteikiama ne tik pagrindinei ir tyrimą organizuojančiai institucijai, bet ir kitiems ekspertinio tyrimo dalyviams;
 13. užtikrinti teisės aktuose nustatytą atsiskaitymo už atliktą ekspertizę bei ekspertizės išlaidų priteisimo tvarką.

* Teisėjų tarybos 2015-05-11 nutarimas Nr. 38P-6-(7.1.1).

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau