ATMINTINĖ EKSPERTINIO TYRIMO PASLAUGŲ UŽSAKOVUI

 

1. Paslaugų prigimtis

Ekspertinio tyrimo sutartimi Ekspertas įsipareigoja atlikti ekonominio pobūdžio ekspertinį tyrimą, kuriam reikia specialių žinių ir kurio eiga, analitiniai rezultatai ir su jais tiesiogiai susietas aiškinimas fiksuojami Ekspertizės akte(Specialisto išvadoje), pagal Užsakovo iš anksto pateiktus klausimus, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas paslaugas apmokėti Eksperto ir Užsakovo sutartą atlyginimą.

2. Paslaugų teikimo sąlygos

 Sutarties vykdymo eigoje Užsakovas privalo visapusiškai bendradarbiauti ir Ekspertui pateikti reikiamus dokumentus bei tinkamus duomenis tam, kad Vykdytojas galėtų tinkamai vykdyti prievoles ir būtų užkirstas kelias apgaulei, klaidoms ir įstatymų bei kitų norminių aktų pažeidimams.

Ekspertinio tyrimo paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teismo ekspertizės įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismo ekspertų veiklą.

 Užsakovas turi teisę naudoti Ekspertizės aktą/Specialisto išvadą/Rašytinius paaiškinimu, kaip įrodymą teismo procesui, įskaitant tiek ikiteisminę, tiek ir teisminę bylų proceso stadijas.

Ekspertas įsipareigoja atlikti ekspertinį tyrimą remdamasis nepriklausomumo, profesionalumo, profesinių sprendimų skaidrumo, sąžiningumo, nešališkumo, pagarbos teisės aktams ir asmenų teisėms, konfidencialumo, teisingumo ir tyrimo išsamumo principais.

 Atlikdamas ekspertinio tyrimo paslaugas Ekspertas naudosis visais reikiamais įgūdžiais, bei vykdys savo įsipareigojimus pagal teismo ekspertams taikytinus profesinius reikalavimus. Vykdytojas turi teisę pasirinkti atliekamų tyrimų būdus ir metodus, todėl Užsakovas negali atsisakyti priimti atliktų paslaugų ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas, remdamasis pateiktos netinkamu informacijos traktavimu, suformuluotų ekspertinio tyrimo išvadų, ekspertinio tyrimo procedūrų, būdų ir metodų taikymu. Ekspertas turi teisę savarankiškai nustatyti ekspertinio tyrimo išvados turinį ir formuluotes.

 Eksperto pareiga pateikti Ekspertizės aktą/Specialisto išvadą/Rašytinius paaiškinimus apima pareigą imtis geriausių pastangų siekiant atsakyti į Užsakovo iš anksto pateiktus klausimus, tačiau ji nereiškia, kad Vykdytojas visais atvejais privalo tiesiogiai atsakyti į visus užduotus klausimus. Užsakovas supranta, kad tam tikrais atvejais dėl objektyvių duomenų nebuvimo, jų neapibrėžtumo pripažintos mokslinės metodikos neegzistavimo, teisingo ir patikimo atsakymo į klausimus ekspertas pateikti negalės, todėl galimi atvejai, kai į kai kuriuos klausimus Specialisto išvadoje nebus tiesiogiai atsakyta. Be to, Ekspertas įsipareigoja atlikti ekonominio pobūdžio ekspertinį tyrimą, todėl neprivalo vertinti teisės, gamtos mokslų ar kitų jo kompetencijai nepriskiriamų klausimų.

3. Paslaugų kaina

Ekspertinio tyrimo paslaugos kaina priklauso nuo tyrimui pateiktų klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, pateikiamos medžiagos apimties (pvz. finansinių metų skaičiaus) bei jos formato ir ekspertinio tyrimo atlikimo termino.

4. Paslaugų terminai

Ekspertinio tyrimo paslaugos atlikimo terminas priklauso nuo tyrimui pateiktų klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, pateikiamos medžiagos apimties (pvz. finansinių metų skaičiaus) bei jos formato.

5. Teisinė informacija

Ekspertinio tyrimo paslaugų sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš sutarties, sprendžiamas šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau