KONSULTACIJOS
Ekonominių teismo ekspertizių centre teikiame konsultacijas teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms bei proceso šalims ir jų atstovams.
Konsultuojame nustatant ekonominio ekspertinio tyrimo pobūdį, formuluojant klausimus ir vertinant specialiųjų žinių panaudojimo tikslingumą ikiteisminiame arba teisminiame procese.
Taipogi konsultuojame ekonominiams tyrimams reikalingos medžiagos pateikimo (išreikalavimo), papildomos ir/arba pakartotinės ekspertizės būtinumo klausimais.
Vertiname galimybę ir/arba tikslingumą atlikti pakartotinius ekspertinius tyrimus pateikus  kitų ekspertų parengtus ekspertizės aktus, konsultacines išvadas bei specialisto išvadas pagal pateiktus dokumentus ir informaciją.
Konsultuojame siekiant aiškiai ir konkrečiai apibrėžti tyrimo galimybes ir ribas bei rasti nusikalstamos veiklos pėdsakus.
Atliekame pakartotinius ekspertinius tyrimus jau esant kitų ekspertų atliktiems ekspertiniams tyrimams.
Konsultuojame ir žodžiu, ir raštu.
 
ATSTOVAVIMAS TEISME
Teikiamos atstovavimo paslaugos teisme jeigu yra aplinkybės, nurodytos LR CPK 56 str.
LR CPK 56 str. „Asmenys, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą“ 3 d. numatyta, kad kai reikia specialių žinių, susijusių su bylos dalyku, kartu su šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais asmenimis, taip pat su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis ir šio Kodekso 55 straipsnyje nurodytais asmenimis (kai atstovaujama juridiniam asmeniui) atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys – neteisinių sričių specialistai (auditoriai, buhalteriai, mokesčių konsultantai, patentiniai patikėtiniai ir kt.).

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau