Nuo ekspertams užduodamų klausimų priklauso atlikto ekspertinio tyrimo (ekspertizės) naudingumas, ekspertinio tyrimo (ekspertizės) paslaugos kaina,  išsamumas bei įrodomoji vertė bylai. Ekspertai susiduria su netinkamai suformuluotais, pertekliniais ar besidubliuojančiais klausimais.

Formuluojant klausimus ekonominei ekspertizei, rekomenduojame:

 1. Klausimuose turi būti nurodytas konkretus laikotarpis (metai, mėnuo), kurio dokumentus reikia ištirti, arba konkrečios aplinkybės. Pvz.: „Kokia ekonominė žala (nuostolis) buvo patirta 2015–2016 m. laikotarpiu?“

 2. Klausimuose turi būti nurodytas subjektas, kurio veikla bus tiriama, t. y. kurios įmonės mokesčių apskaičiavimo pagrįstumą reikia tirti; kurioje įmonėje arba kurio materialiai atsakingo asmens, kokių materialinių vertybių tyrimas reikalingas; kokios įmonės ir kokių darbuotojų darbo užmokestį reikia apskaičiuoti; arba kurios įmonės žalą reikia apskaičiuoti ir dėl kurios įmonės veiksmų ar neveikimo galimai patirtas nuostolis.

 3. Klausimai turi būti kuo konkretesni atsižvelgiant į ginčo pagrindą ir dalyką t. y. ekspertui pavesti tirti tik tas aplinkybes, kurios reikalingos tiesai nustatyti konkrečiame ginče. Pvz.: „Kokią žalą patyrė įmonė X laikotarpiu Z–Y dėl X padalinio darbuotojų išviliojimo?“ arba „Kokią žalą patyrė įmonė X laikotarpiu dėl prekių pardavimo mažesne nei rinkos kaina?“ Atkreipiame dėmesį, kad ekonominės ekspertizės reikalauja didelių darbo laiko sąnaudų ir yra brangios. Nekonkrečių klausimų išplėtimas gali be reikalo reikšmingai padidinti tyrimo darbų apimtį, tyrimo trukmę  ir kartu ekspertinio tyrimo kainą.

4. Klausimai turi įeiti į ekonominių ekspertizių, atliekamų mūsų centre, sprendžiamų klausimų ratą. Pavyzdžiui, akcijų rinkos kainą arba akcijų tikrąją kainą nustato verslo vertinimo ekspertizė, kilnojamojo arba nekilnojamojo turto rinkos kainas nustato kilnojamojo arba atitinkamai nekilnojamojo turto ekspertizė. Tokio pobūdžio ekspertinių tyrimų neatliekame.

5. Klausimai turi būti išskirtinai įžvalgūs. Klausimų įžvalgumas ir teismo eksperto atlikto tyrimo išsamumas yra tiesiogiai susijęs su atlikto ekspertinio tyrimo įrodomąja verte byloje. Klausimų formuluočių įžvalgumas ypač svarbus jei byloje ginčas susijęs su vertinamojo pobūdžio dalyku.

 6. Klausimai neturi būti formuluojami taip, kad tyrimas reikalautų teisiškai įvertinti nustatytus faktus. Pvz.: „Ar UAB X per Y laikotarpį apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ar aplaidžiai?“ Šio klausimo atsakymas būtų jau nustatytų duomenų teisinis įvertinimas. Rekomenduojame formuluoti klausimą taip: „Ar įmonės X apskaita per Y laikotarpį buvo tvarkoma laikantis norminių aktų reikalavimų?“ Ekspertams taip pat draudžiama atlikti tyrimus ir atsakyti į tokio ar panašaus pobūdžio klausimus, pvz.: „Kas kaltas dėl apgaulingai, aplaidžiai vestos apskaitos?“, "Kas atsakingas už dokumentų išsaugojimą ?", "Kas atsakingas už apskaitos registrų rengimą?', "Kas atsakingas už darbo užmokesčio žiniaraščių rengimą, pildymą saugojimą" nes tokie klausimai apima teisinės atsakomybės nustatymą, todėl neįeina į eksperto kompetenciją.

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau