Formuluojant klausimus ekonominei ekspertizei, rekomenduojame:

 1. Klausime turi būti nurodytas konkretus laikotarpis (metai, mėnuo), kurio dokumentus reikia ištirti, arba konkrečios aplinkybės. Pvz.: „Kokia ekonominė žala (nuostolis) buvo patirta 2015–2016 m. laikotarpiu?“

 2. Klausime turi būti nurodytas subjektas, kurio veikla bus tiriama, t. y. kurios įmonės mokesčių apskaičiavimo pagrįstumą reikia tirti; kurioje įmonėje arba kurio materialiai atsakingo asmens, kokių materialinių vertybių tyrimas reikalingas; kokios įmonės ir kokių darbuotojų darbo užmokestį reikia apskaičiuoti; arba kurios įmonės žalą reikia apskaičiuoti ir dėl kurios įmonės veiksmų ar neveikimo galimai patirtas nuostolis.

 3. Klausimas turi būti kuo konkretesnis ir liesti tik tas aplinkybes, kurios reikalingos bylai ištirti. Pvz.: „Kokią žalą patyrė įmonė X laikotarpiu Z–Y dėl X padalinio darbuotojų išviliojimo?“ arba „Kokią žalą patyrė įmonė X laikotarpiu dėl prekių pardavimo mažesne nei rinkos kaina?“ Atkreipiame dėmesį, kad ekonominės ekspertizės reikalauja didelių darbo laiko sąnaudų ir yra brangios. Nekonkrečių klausimų išplėtimas gali be reikalo reikšmingai padidinti tyrimo darbų apimtį ir kartu ekspertizės kainą.

4. Klausimai turi įeiti į ekonominių ekspertizių, atliekamų mūsų centre, sprendžiamų klausimų ratą. Pavyzdžiui, akcijų rinkos kainą arba akcijų tikrąją kainą nustato verslo vertinimo ekspertizė, kilnojamojo arba nekilnojamojo turto rinkos kainas nustato kilnojamojo arba atitinkamai nekilnojamojo turto ekspertizė.

 5. Klausimai neturi būti formuluojami taip, kad tyrimas reikalautų teisiškai įvertinti nustatytus faktus. Pvz.: „Ar UAB X per Y laikotarpį apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ar aplaidžiai?“ Šio klausimo atsakymas būtų jau nustatytų duomenų teisinis įvertinimas. Rekomenduojame formuluoti klausimą taip: „Ar įmonės X apskaita per Y laikotarpį buvo tvarkoma laikantis norminių aktų reikalavimų?“ Ekspertams taip pat draudžiama atlikti tyrimus ir atsakyti į tokio ar panašaus pobūdžio klausimus, pvz.: „Kas kaltas dėl apgaulingai, aplaidžiai vestos apskaitos?“, nes tokie klausimai apima teisinės atsakomybės nustatymą, todėl neįeina į eksperto kompetenciją.

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau