Ekonominių teismo ekspertizių centre atliekame visas ekonomines ekspertizes (ekspertinius tyrimus), kurios Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba yra išskyrusi pagal sprendžiamus klausimus, t. y. apskaitos ir finansų ekspertizė, bankininkystės ekspertizė, darbo ekonomikos ekspertizė ir  audito ekspertizė.

Atliekame visus ekonominius ekspertinius tyrimus, kuriuos atlieka Lietuvos teismo ekspertizių centras, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, taip pat ūkinės-finansinės veiklos tyrimus, atliekamus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

Taip pat turime reikšmingų tyrimų patirties, kuriuos atsisako atlikti valstybinės teismo ekspertizės įstaigos,  pvz., dėl prognozuojamos finansinės informacijos, šilumos ir karšto vandens bazinių kainų (žr. Vilniaus apygardos administracinio teismo bylą Nr. I-2731-426/2015 (Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimai dėl to paties ginčo Nr. A-2681-822/2016, P-32-261/2017) bei juridinio asmens veiklos tyrimus.

Audito ekspertizės (t. sk. apskaitos ir finansų, darbo ekonomikos ir bankininkystės ekspertizės) sprendžiami pagrindiniai uždaviniai:  

 1. Įvertinti  turto trūkumą, perteklių, jų atsiradimo laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, turtinės žalos (nuostolių) dydį;

 2. Įvertinti turto pajamavimo ir nurašymo į sąnaudas, turto nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo, pelno (nuostolių) apskaičiavimo ir paskirstymo, biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymų operacijų pagrįstumą;

 3. Nustatyti nuosavo kapitalo struktūrą ir jos vertes finansinių ataskaitų pagrindu;

 4. Nustatyti negautų pajamų (negauto grynojo pelno) dydį ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, apskaitos ir kontrolės trūkumus;

 5. Nustatyti ūkio subjektų mokumą ir nemokumo atsiradimo priežastis bei įvertinti gyventojo ūkinę veiklą;

 6. Nustatyti turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų apskaitos, įmonės finansinės būklės ir veiklos rodiklių pagrįstumą;

 7. Nustatyti, ar laikomasi apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, apskaitos standartų ir taisyklių organizuojant ir tvarkant visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų (toliau – ūkio subjektas) buhalterinę apskaitą;

 8. Nustatyti padarytų tiesioginių nuostolių dydį;

 9. Nustatyti ūkio subjekto veiklą, jo turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą.

 10. Įvertinti kredito įstaigos veiklos ūkines finansines operacijas;

 11. Įvertinti paskolų grupavimo ir veiklos riziką ribojančių; finansinių rodiklių apskaičiavimo pagrįstumą;

 12. Įvertinti buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų  parengimo kredito įstaigose teisingumą

 13. Nustatyti darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimo, užregistravimo apskaitos registruose ir mokėjimo pagrįstumą.

 14. Įvertinti atlikto finansinių ataskaitų rinkinio audito kokybę ir nepriklausomo auditoriaus išvados atitikimą tarptautiniams audito standartams;

 15. Įvertinti įmonių, įstaigų metinių pranešimuose ir veiklos ataskaitose pateiktos informacijos teisingumą;

 16. Įvertinti bendrovių valdymo ataskaitos pateiktos informacijos teisingumą;

 17. Įvertini socialinės atsakomybės ataskaitoje pateiktos informacijos teisingumą;

 18. Įvertinti užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų išvadų, ataskaitų pagrįstumą;

 19. Įvertinti įmonės arba jos padalinio, programos veiklos ekonomiškumo, efektyvumo  ir rezultatyvumo aspektu; 

 20. Įvertinti įmonės, padalinio, programos  vidaus kontrolės tinkamumą ir veiksmingumą;

 21. Įvertinti informacinės sistemos, svarbios finansinei atskaitomybei atsižvelgiant į įmonės veiklą ir galimą finansinių ataskaitų iškraipymą tinkamumą;

 22. Įvertinti reguliuojamų kainų apskaičiavimo pagrįstumą;

 23. Įvertinti finansinės ir ne finansinės informacijos atitiktį sutarčių nuostatoms, reglamentams, teisės aktams;

 24. Nustatyti prognozuojamos finansinės informacijos pagrįstumą;

 25. Nustatyti nefinansinėse ataskaitose, pvz. darbo santykių, personalo valdymo, lygių galimybių kitos informacijos pagrįstumą;

 26. Įvertinti finansinės ir kitų rūšių rizikos valdymo pagrįstumą;

 27. Atlikti reorganizavimo sąlygų vertinimą;

 28. Įvertinti grynųjų aktyvų skaičiavimo teisingumą;

 29. Nustatyti investuoto turto atitikimą kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams;

 30. Įvertinti esminių funkcijų vykdymo kontrolės ir investavimo rizikos išskaidymo priemonių veiksmingumą;

 31. Įvertinti ar turtas investuotas pagal pensijų fondo taisykles,

 32. Įvertintas ar su pensijų fondo valdymu susijusių valdymo įmonės vidaus kontrolės bei rizikos valdymo sistemos ir priemonių yra efektyvios.

 33. Įvertinti sąnaudų atskyrimo teisingumą;

 34. Įvertinti verslo sprendimo rizikingumą;

 35. Atlikti vadovo ir/arba įmonės veiklos tyrimą;
 36. Įvertinti įmonės sandorius (LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 64 str.) 
 37. Atsakyti į kitus klausimus, apimančius auditoriaus kompetenciją;

Ekspertinių tyrimų, kuriuose reikia atsakyti į klausimus dėl akcijų rinkos arba teisingos kainos, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rinkos kainos nustatymo, neatliekame. Tokie tyrimai – verslo vertinimo, nekilnojamojo arba kilnojamojo turto vertinimo sričių ekspertų kompetencija.

Atkreipiame dėmesį, kad skiriant ekspertizes arba kreipiantis dėl jų nėra būtina nurodyti, kuriai ekonominių ekspertizių rūšiai priskiriami konkretūs klausimai, nes kiekvienu atveju ekspertas pasitikrina, ar teismo nutartyje ar proceso šalies paklausime nurodyti klausimai yra teismo eksperto kompetencija.

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau