Ekspertinių tyrimų (ekspertizių) užsakovams aktualūs klausimai

1. Kiek kainuoja ekspertinis tyrimas ?

Ekspertinio tyrimo kaina priklauso nuo daugelio veiksnių, visų pirma – nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos informacijos kiekio ir jos kokybės (tiriamoji medžiaga pateikiame popieriniame formate,  „Excel“ formatu arba apskaitos programos duomenys elektroniniame pavidale, pvz. "Rivilės" duomenų bazė) ir kitų aplinkybių.

2. Per kiek laiko atliekamas ekspertinis tyrimas ?

Ekspertinio tyrimo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių: nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos tiriamosios medžiagos kiekio ir kokybės (popieriniame formate, „Excel“ formatu, apskaitos programos, pvz. "Rivilė" duomenų bazė), ir kitų aplinkybių.

 3. Kokią informaciją reikia pateikti ekspertui užsakant paslaugą ?

Kreipiantis būtina nurodyti: 1. koks ekspertinis tyrimas reikalingas – teismo paskirta ekspertizė ar proceso šalies užsakytas tyrimas; 2. nurodoma bylos rūšis – civilinė, baudžiamoji, administracinė, ikiteisminis tyrimas ar pan. 3. pateikiami konkretūs klausimai, į kuriuos ekspertas turės atsakyti atlikęs ekspertinį tyrimą. Visi klausimai turi būti pateikiami raštu ir tinkamai suformuluoti; 4. Bylą nagrinėjantis teismas; 5. Bylos numeris; 6. Būtina nurodyti visas proceso šalis, kad ekspertas galėtų pasitikrinti ar jis nėra susijęs  su proceso šalimis; 7.  informacija apie tiriamosios medžiagos apimtį: bylos tomų skaičius, įmonės apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitų dokumentų kiekis (pvz. 10 storų segtuvų); 8. informacija apie tiriamosios medžiagos kokybę t .y. ar  apskaitos duomenys kompiuterizuotos apskaitos programoje gali būti pateikti ekspertui (suteikta nuotolinė prieiga prie apskaitos programos), galimybė duomenis perkelti į Excel  ir pan.  

4. Ar galima atlikti ekspertinį tyrimą, jeigu pateikti ne visi dokumentai ir informacija ?

Jeigu pateikiami ne visi reikalingi duomenys, tai ekspertinis tyrimas bus neatliktas arba atliktas ne taip išsamiai, kaip galėtų būti atliktas, jeigu būtų pateikti visi duomenys.

5. Ar pateikiant paslaugos užklausą būtina nurodyti konkrečias įmones, jų veiklą, pateikti procesinius dokumentus arba tik atskleisti ginčo esmę ?

Pildant paslaugos užklausą arba kreipiantis elektroniniu paštu būtina nurodyti konkrečias įmones (pavadinimus, juridinio asmens kodus), jų veiklos pobūdį, pateikti nagrinėjamo laikotarpio patvirtintas metines finansines ataskaitas, taip pat būtina atskleisti ginčo esmę arba pateikti procesinius dokumentus. Jeigu reikalingas ekspertinis tyrimas civilinėje byloje, pateikiamas ieškinys(patikslintas ieškinys) ir atsiliepimas į ieškinį su priedais, o jei baudžiamoji byla – pareikšti įtarimai, kaltinamasis aktas, specialistų išvados, ekspertizių aktai ir pan. 

 6. Kas ekspertui privalo pateikti tiriamąją medžiagą ?

Tiriamąją medžiagą pateikia ekspertinį tyrimą užsakęs teismas, proceso šalis ar proceso šalies atstovas. Jeigu ekspertizę paskiria atlikti teismas, tai jis yra atsakingas už ekspertui reikalingos medžiagos pateikimą. Ekspertas, gavęs bylą su nutartimi apie paskirtą ekspertizę, susipažįsta su byla ir raštu kreipiasi į teismą, kad šis įpareigotų proceso ir ne proceso šalis pateikti ekspertizei reikalingą informaciją ir dokumentus. Jei užsakomas ekspertinis tyrimas, neturintis teismo ekspertizės statuso (Konsultacinė išvada), visą reikalingą medžiagą ekspertui turi pateikti užsakovas, t. y. proceso šalis arba jos atstovas.

7. Ar ekspertas gali atsakyti į klausimus kiek kainuos ekspertinis tyrimas ir kiek jis užtruks jeigu bus atskleista tik ginčo esmė ?

Tai dažnas proceso šalių atstovų klausimas. Atskleidus tik ginčo esmę atsakyti į klausimus kiek ekspertinis tyrimas kainuos ir kiek jis truks atsakyti negalėsime. Rekomenduojame kreiptis elektroniniu paštu nurodant konkrečias proceso šalis, preliminarius kvalifikuotai parengtus klausimus, pridedant procesinius dokumentus ir išsamiai nurodyti visą informaciją, susijusią su tiriamosios medžiagos apimtimi ir kokybe (žr. 3 punktą). 

 8. Kuo skiriasi teismo ekspertizės ir juridinio asmens veiklos tyrimo reglamentavimo ?

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 3 str. 4 d. nustatyta, kad ekspertizė - teismo eksperto atliekamas teismo ar teisėjo jam pavestas tyrimas, kuriuo šis ekspertas atsako į specialių žinių reikalaujančius klausimus ir kurio rezultatus jis fiksuoja ekspertizės akte. Pažymėtina, kad teismo ekspertizės paskyrimą, atlikimą, rezultatų įforminimą, teismo eksperto kandidatūros pasirinkimą, teismo eksperto teises, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja Teismo ekspertizės įstatymas bei proceso įstatymai. Tuo tarpu juridinio asmens veiklos tyrimą, taip pat ir specialius reikalavimus veiklos tyrimo ataskaitai nustato specialiosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso X skyriaus (2.124 str. - 2.131. str.) nuostatos. Taip pat svarbu tai, kad teismo ekspertizės ir juridinio asmens veiklos tyrimo tikslai yra skirtingi, kadangi teismo ekspertizės tikslas yra pateikti išvadas (atsakymus) į teismo suformuluotus klausimus (Civilinio proceso kodekso 213 str.), o juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas yra ištirti, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai (Civilinio kodekso 2.124 str.).  Teismo ekspertizės įstatyme yra įtvirtinta, kad teismo ekspertizė atliekama teismo eksperto, kuris turi eksperto kvalifikaciją ir yra įrašytas į Teismo ekspertų sąrašą (3 str. 3 d.). , o tuo tarpu, juridinio asmens veiklos tyrimas atliekamas ir pateikiama rašytinė ataskaita (Civilinio kodekso 2.127 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad juridinio asmens veiklos tyrimo rezultatai turi būti įtvirtinti Civilinio kodekso 2.130 str. apibrėžtuose dokumentuose - ataskaitoje ir rekomendacijose. Tuo tarpu asmeniui, kuriam pavedama atlikti teismo ekspertizę yra keliami reikalavimai teismo ekspertizės rezultatus įtvirtinti ekspertizės akte (Civilinio proceso kodekso 212 str. 2 d., 216 str. 1 d., Teismo ekspertizės įstatymo 27 str.). Juridinio asmens veiklos tyrimas pasižymi dar ir tuo, kad yra numatyta speciali ekspertų parinkimo tvarka (Civilinio kodekso 2.127 str.), jų apmokėjimo sąlygos (Civilinio kodekso 2.129 str.) bei ekspertų teisės, pvz. ekspertas turi teisę apklausti juridinio asmens dalyvius, valdymo organų narius ir darbuotojus (Civilinio kodekso 2.128 str. 1 d.). 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau