Atstovaudamas klientą ir rinkdamas įrodymus byloje kliento vardu kreipiausi į UAB Ambrazaičio audito biurą dėl ekonominės ekspertizės atlikimo. Teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis profesionaliai, tiksliai ir pagrįstai atsakė į užduotus klausimus. Savo ir kliento vardu dėkoju už naudingą bendradarbiavimą.

 

Pagarbiai,
Karolis Rugys
Advokatų kontora Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai

_______________________________________________________________________________________

UAB „Senojo bokšto“ klinikos prašymu teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis parengė konsultacinę išvadą dėl jos patirtų nuostolių.
Šią išvadą klinika (ieškovė) pateikė teismui byloje kaip įrodymą dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo. Atsakovų prašymu byloje buvo paskirta ir ekspertizė, kurią atliko teismo ekspertė L. R.

Apeliacinis teismas konstatavo, kad ši L. R. išvada laikytina viena iš šalių įrodinėjimo priemonių, ji negalėjo būti laikoma didesnę įrodomąją galią turinčiu dokumentu ir pagrįstai vertinama visų byloje esančių įrodymų kontekste. O Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad K. Ambrazaičio konsultacinė išvada yra labiau motyvuota. Apeliacinis teismas šioje byloje nutarė, cituojame:

„Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nutartyje konstatuotas aplinkybes sutinka su ieškove, kad jos pateikti rašytiniai įrodymai (2013 m. lapkričio 29 d. konsultanto K. Ambrazaičio išvada, 2015 m. birželio 5 d. K. Ambrazaičio išvada dėl nuostolių apskaičiavimo, 2016 m. kovo 4 d. specialisto rašytiniai paaiškinimai), priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, patvirtina aplinkybes, susijusias su jos prašomo priteisti netiesioginių nuostolių dydžio pagrįstumu. Įvertinęs tai, kad minėti nuostoliai ieškovės apskaičiuoti įvertinus tiek jos veiklos, tiek pelno mokesčio sąnaudas, apeliacinis teismas sprendžia, jog nagrinėjami nuostoliai laikytini realiais ir įrodytais (CPK 12, 178 straipsniai).“

 

Dėkojame ekspertui Kęstučiui Ambrazaičiui už profesionaliai, tiksliai, pagrįstai ir kompetentingai atliktą tyrimą ir parengtą konsultacinę išvadą, kuri kvalifikacijos prasme teismuose pripažinta kaip vertesnė nei teismo paskirta ekspertizė. Teismai pripažino ne teismo paskirtą ekspertizę, o vadovavosi proceso šalies užsakytu tyrimu, neturinčiu teismo ekspertizės statuso.

 

Pagarbiai,
UAB „Senojo bokšto“ klinika administracija Tadas Kondratavičius

_____________________________________________________________________________

 

Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl iškeldinimo iš patalpų. Bylos nagrinėjimo metu kilo klausimas, kokiu valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu buvo padengtas Kauno valstybinės įmonės nominalus valstybinis kapitalas, kuris po reorganizacijos 1994 m. į uždarąją akcinę bendrovę tapo valstybei priklausančiomis Atsakovo paprastosiomis vardinėmis akcijomis. Taigi, siekiant atsakyti į šį klausimą, teismas sprendė, jog ginčo tinkamam išsprendimui bei byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimui reikia specialiųjų žinių. Teismas priėmė nutartį skirti ekspertizę ir ją paskyrė VšĮ Ekonominių teismo ekspertizių centro teismo ekspertui Kęstučiui Ambrazaičiui. Pagal atliktą ekspertizę bylą nagrinėjęs teismas priėmė sprendimą.

 

Nurodyta ekspertizė buvo atlikta itin išsamiai, kokybiškai ir kruopščiai. Nepaisant ekspertizei pateiktų dokumentų apimties bei sudėtingumo, ekspertizės aktas parengtas itin operatyviai ir nevilkinant bylos nagrinėjimo. Ekspertizės akte labai koncentruotai, kartu ir išsamiai buvo atsakyta į ekspertui pateiktus klausimus. Taigi, būtent objektyviai, kruopščiai, profesionaliai ir motyvuotai atlikta ekspertizė padėjo bylą nagrinėjančiam teismui nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisingą sprendimą.

 

Advokatas Vilius Masiulis

__________________________________________________________________________

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami įpareigoti šilumos ir karšto vandens kainų reguliuotoją panaikinti jos priimtus nutarimus dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų didžiausiam šilumos ir karšto vandens tiekėjui. Teismas nutarė paskirti šilumos kainos sąnaudų skaičiavimo ekspertizę. Teismas neskyrė nei vieno šalių siūlomų ekspertų, tačiau, suderinęs su proceso šalimis, paskyrė savo parinktą ekspertą Kęstutį Ambrazaitį. Ekspertizė buvo ypač sudėtinga, nes jos nesutiko atlikti abi valstybinės teismo ekspertizės įstaigos (Lietuvos teismo ekspertizės centras ir Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centras). Ekspertizė vadovaujantis CPK 216 str. 2 d. buvo reikšmingai praplėsta, kad būtų galima nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes.

Pirmosios instancijos teismas, remdamasis K. Ambrazaičio išvada, konstatavo, jog šilumos ir karšto šilumos ir karšto vandens tiekėjas licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose kainų reguliuotojui teikė prieštaringus, klaidinančius bei neišsamius duomenis; finansinės atskaitomybės dokumentuose bei minėtose ataskaitose nuomos sandoris apskaitytas neteisingai; dalis teiktų duomenų nebuvo audituoti, o pajamos ir sąnaudos padidintos; auditų ataskaitose nurodytų pastabų; taip pat ataskaitose esančių kitų netikslumų bei trūkumų kainų reguliuotojas neanalizavo bei nevertino; karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimuose padarė aritmetinių klaidų. Ekspertas taip pat nustatė, jog visose šilumos ir karšto vandens tiekėjo pajamų ir sąnaudų ataskaitose pagal veiklas neteisingai apskaitytas „Vilniaus šilumos tinklų“ komplekso sandoris; šilumos ir karšto vandens tiekėjo veiklos sąnaudų auditas atliktas reikšmingai kitos apimties, nei privalėjo būti atliktas. Kainų reguliuotojui pateiktose šilumos ir karšto vandens tiekėjo pajamų ir sąnaudų ataskaitose pajamos pagal veiklas, lyginant su bendromis pajamų sumomis pelno (nuostolių) ataskaitose, skyrėsi dešimtimis milijonų litų.

Taigi, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015-12-24 nutartimi, visiškai sutikdamas su eksperto K. Ambrazaičio išvadomis (tą faktą jis pažymėjo savo nutartyje), patenkino pareiškėjų skundą ir įpareigojo Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją iš naujo apskaičiuoti šilumos ir karšto vandens šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atsakovės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio mėn. 11 d. nutarimai dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų buvo priimti neteisėtai ir nepagrįstai.

Teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis atliko ekspertizę sąžiningai ir teisingai.

 

Alvita Armanavičienė,

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė

____________________________________________

         

 

 

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau