Informacija apie ekspertą Kęstutį Ambrazaitį

Kęstutis Ambrazaitis Vilniaus universitete įgijo ekonomikos mokslų magistro laipsnį. Šiame universitete baigė ir tarptautinės ekonomikos studijas ir gavo tarptautinių ekonominių santykių specialisto diplomą. Stažavosi Vokietijos bankuose: „Deutsche Bank Kiel“ ir „Sparkasse Saarbrücken“, Austrijos įmonėje „Firumu Holding Europe Central & East GmbH“, dirbo SEB banke ir įvairiose kitose įmonėse.

K. Ambrazaitis sukaupė svarią 20 metų mokesčių, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų patirtį dirbdamas su viešojo intereso finansų įstaigomis, verslo ir viešojo sektoriaus įmonėmis, vykdančiomis įvairią gamybos, prekybos ir paslaugų veiklą.

K. Ambrazaičiui suteikti buhalterio profesionalo ir atestuoto auditoriaus vardai. Jis yra Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos kriminalistų draugijos ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys.

Nuo 2015 m. Kęstutis priklauso Nacionaliniam verslo konsultantų tinklui.

Ekspertas turi darbo kolegialiuose valdymo organuose patirties. 2017-2018 m. jis dirbo verslo įmonės nepriklausomu valdybos nariu.

Ekspertas taip pat turi arbitro darbo arbitražo teisme patirties. Jis buvo arbitrų kolegijos nariu ir išnagrinėjo keletą verslo ginčų iš kurių vienas su tarptautiniu elementu.

K. Ambrazaitis yra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą audito ekspertizės srityje.

Jis atlieka ekonominio pobūdžio teismo ekspertizes visų instancijų bendrosios kompetencijos, administraciniams ir arbitražo teismams. Konkrečiau tai yra finansų, įskaitant ir negautų pajamų (žalos, nuostolių) apskaičiavimo; mokesčių; finansinių ataskaitų audito; veiklos ir vidaus audito; lėšų panaudojimo; buhalterinės apskaitos; apgaulių tyrimo (angl. white-collor crimi); užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų (t. y., vidaus kontrolės būklės, įmonės arba jos padalinių tvarumo įvairiose srityse būklės, įstatymo ar teisės akto laikymosi bei efektyvaus išteklių naudojimo eksperto kompetencijos srityse, etc.) ekspertizės.

Taip pat K. Ambrazaitis tiria juridinio asmens veiklą (CK 2.124 str.) ir teikia specialisto paslaugas Administracinių bylų teisenos įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso ir BPK nustatyta tvarka.

Proceso šalių užsakymu K. Ambrazaitis atlieka ir ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso (žr. Teismo ekspertizės įstatymo 20 str. 2 d.), civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose.

Ekspertas konsultuoja nustatant ekonominių ekspertizių (ekspertinių tyrimų) pobūdį, formuluojant klausimus ir sprendžiant specialiųjų žinių panaudojimo poreikio ikiteisminiame arba teisminiame procese klausimus; taip pat teikia konsultacijas ekonominėms ekspertizėms ir tyrimams reikalingos medžiagos pateikimo (išreikalavimo), papildomos ir/arba pakartotinės ekspertizės būtinumo klausimais.

 

Kęstutis Ambrazaitis


Tel. (8 5) 2030302
El.paštas: ekspertize@teismoekspertai.lt
Išsaugoti kontaktą (vCard)

INFOLEX svetainėje
LINKEDIN svetaineje
Auditobiuras.lt svetainėje

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau